Δήλωση περί προστασίας δεδομένων

Ισχύει από: 27/06/2023

 

Λήψη - προστασία δεδομένων της devolo (PDF)

 

Η devolo GmbH θεωρεί πολύ σημαντικό ζήτημα την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιθυμούμε να γνωρίζετε ποια δεδομένα συλλέγονται και πότε, καθώς και πώς τα χρησιμοποιούμε. Έχουμε λάβει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με τα οποία διασφαλίζεται ότι οι προδιαγραφές της προστασίας δεδομένων τηρούνται τόσο από εμάς όσο και από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέλιξης των ιστότοπών μας και της εφαρμογής νέων τεχνολογιών, ενδεχομένως να γίνουν απαραίτητες τροποποιήσεις σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας για εσάς. Για τον λόγο αυτό σας συνιστούμε να διαβάζετε από καιρού εις καιρόν ξανά την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.


 

 

Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ονομάζονται τα στοιχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να πληροφορηθούν τρίτοι για τις προσωπικές ή ουσιαστικές υποθέσεις σας. Στοιχεία, βάσει των οποίων δεν μπορεί να δημιουργηθεί (ή μπορεί να δημιουργηθεί μόνο με δυσανάλογη προσπάθεια) συσχέτιση με το πρόσωπό σας, όπως π.χ. μέσω ψευδωνυμοποίησης ή ανωνυμοποίησης στοιχείων, δεν αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 

Τι είναι τα δεδομένα χρήσης;

Τα δεδομένα χρήσης είναι στοιχεία τα οποία λαμβάνουμε βάσει της χρήσης των υπηρεσιών μας από μέρους σας. Τα εν λόγω δεδομένα ενδέχεται να είναι στοιχεία που αφορούν συσκευές (για παράδειγμα, το μοντέλο του υλισμικού), στοιχεία καταγραφής κινήσεων (λεπτομέρειες για τη χρήση των υπηρεσιών μας, δεδομένα για συμβάντα σε συσκευές, cookies), πληροφορίες εντοπισμού (με χρήση υπηρεσιών εντοπισμού μας μέσω σημείων πρόσβασης WLAN) ή cookies και συναφείς τεχνολογίες (π.χ. για το Google Analytics, με τις οποίες μπορεί να γίνει ταυτοποίηση των συσκευών σας).

 

Ποια δεδομένα συλλέγονται από εμάς;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μέρος των online υπηρεσιών μας χωρίς να εκτίθεται η ταυτότητά σας. Οιαδήποτε συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται μόνο για τους αναφερόμενους σκοπούς εδώ και μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη αυτών.

 

 

1. Στοιχεία πρόσβασης και hosting (φιλοξενία)
 

Μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας χωρίς να καταχωρίσετε προσωπικά στοιχεία σας. Σε κάθε επίσκεψη ενός ιστότοπου μας, ο διακομιστής web αποθηκεύει αυτόματα μόνο ένα λεγόμενο αρχείο καταγραφής διακομιστή, το οποίο περιέχει π.χ. το όνομα του αρχείου που ζητήθηκε, τη διεύθυνση IP σας, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, τον όγκο δεδομένων που μεταφέρθηκε και τον πάροχο που ζητήθηκε (στοιχεία πρόσβασης) και καταγράφει την ανάκληση.

Τα εν λόγω στοιχεία πρόσβασης αξιολογούνται αποκλειστικά με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της σελίδας, καθώς και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Με τον τρόπο αυτό διαφυλάσσονται τα έννομα συμφέροντά μας που υπερτερούν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης συμφερόντων για μια σωστή παρουσίαση των υπηρεσιών μας. Όλα τα στοιχεία πρόσβασης διαγράφονται το αργότερο επτά ημέρες μετά τη λήξη της επίσκεψης της σελίδας από μέρους σας.

 

Υπηρεσίες hosting από τρίτο πάροχο
Στο πλαίσιο της επεξεργασίας για λογαριασμό μας, ένας τρίτος πάροχος παρέχει για εμάς υπηρεσίες hosting και παρουσίασης του ιστότοπου. Με τον τρόπο αυτό διαφυλάσσονται τα έννομα συμφέροντά μας που υπερτερούν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης συμφερόντων για μια σωστή παρουσίαση των υπηρεσιών μας. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται, όπως περιγράφεται παρακάτω, στο πλαίσιο της χρήσης του ιστότοπου ή σε προβλεπόμενες για το σκοπό αυτό φόρμες στο διαδικτυακό κατάστημα υπόκεινται σε επεξεργασία στον διακομιστή του παρόχου. Η επεξεργασία σε άλλους διακομιστές πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο που περιγράφεται εδώ.

Ο εν λόγω πάροχος υπηρεσιών έχει έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

2. Συλλογή και χρήση δεδομένων για την εκτέλεση της σύμβασης και κατά τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη
 

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν τα κοινοποιείτε σε εμάς σε εθελοντική βάση κατά την παραγγελία σας, κατά την επικοινωνία σας μαζί μας (π.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω email) ή κατά τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη. Επισημαίνονται τα υποχρεωτικά πεδία, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις χρειαζόμαστε υποχρεωτικά τα δεδομένα για την εκτέλεση της σύμβασης, την επεξεργασία της επικοινωνίας σας μαζί μας ή τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη, ενώ εσείς δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία ή/και τη δημιουργία του λογαριασμού ή να στείλετε τη φόρμα επικοινωνίας, χωρίς τη δήλωση των δεδομένων αυτών. Στις εκάστοτε φόρμες καταχώρισης αναφέρεται ποια δεδομένα συλλέγονται. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας κοινοποιείτε για την εκτέλεση της σύμβασης και την επεξεργασία των αιτημάτων σας. Μετά την ολοκληρωμένη εκτέλεση της σύμβασης ή τη διαγραφή του λογαριασμού πελάτη σας, τα δεδομένα σας περιορίζονται ως προς την περαιτέρω επεξεργασία και διαγράφονται, αφού παρέλθουν οι προθεσμίες διατήρησής τους για σκοπούς του φορολογικού και εμπορικού δικαίου, εφόσον δεν έχετε δηλώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας και με την επιφύλαξη από μέρους μας για περαιτέρω, νομικά επιτρεπτή, χρήση των δεδομένων, για την οποία σας ενημερώνουμε στην παρούσα δήλωση. Μπορείτε να διαγράψετε ανά πάσα στιγμή τον λογαριασμό πελάτη σας, είτε μέσω μηνύματος στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται παρακάτω είτε μέσω της προβλεπόμενης για τον σκοπό αυτό λειτουργίας στον λογαριασμό πελάτη.

 

3. Διαβίβαση δεδομένων
 

Για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας στην εταιρεία αποστολής που έχει αναλάβει την παράδοση, εφόσον αυτό απαιτείται για την παράδοση των προϊόντων της παραγγελίας. Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχετε επιλέξει στη διαδικασία παραγγελίας, διαβιβάζουμε τα στοιχεία πληρωμής που συλλέχθηκαν για τη διεκπεραίωση των πληρωμών στο πιστωτικό ίδρυμα που έχει αναλάβει την πληρωμή και ενδεχομένως σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εντεταλμένους από εμάς ή/και στην επιλεγμένη υπηρεσία πληρωμών. Οι επιλεγμένοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών συλλέγουν εν μέρει οι ίδιοι τα δεδομένα αυτά, εφόσον δημιουργήσετε σε αυτούς λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει κατά τη διαδικασία παραγγελίας να εγγραφείτε στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών με τα στοιχεία πρόσβασής σας. Στο πλαίσιο αυτό ισχύει η δήλωση περί προστασίας δεδομένων του εκάστοτε παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

 

4. Ενημερωτικό δελτίο μέσω email και διαφήμιση μέσω ταχυδρομείου
 

Διαφήμιση μέσω email με εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο
Αν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, χρησιμοποιούμε τα απαιτούμενα για τον σκοπό αυτό ή τα κοινοποιημένα από εσάς δεδομένα, για να σας στέλνουμε ανά τακτά διαστήματα το ενημερωτικό μας δελτίο μέσω email βάσει της συγκατάθεσής σας.

Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή το ενημερωτικό δελτίο, είτε μέσω μηνύματος στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται παρακάτω είτε μέσω του προβλεπόμενου για το σκοπό αυτό συνδέσμου που υπάρχει στο ενημερωτικό δελτίο. Μετά τη διαγραφή σας, διαγράφουμε τη διεύθυνση email σας, εφόσον δεν έχετε δηλώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας και με την επιφύλαξη από μέρους μας για περαιτέρω, νομικά επιτρεπτή, χρήση των δεδομένων, για την οποία σας ενημερώνουμε στην παρούσα δήλωση.

Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται στο πλαίσιο της επεξεργασίας για λογαριασμό μας από έναν πάροχο υπηρεσιών, στον οποίο κοινοποιούμε τη διεύθυνση email σας για το σκοπό αυτό.

Ο εν λόγω πάροχος υπηρεσιών έχει έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

Διαφήμιση μέσω ταχυδρομείου και δικαίωμα εναντίωσης
Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε το ονοματεπώνυμό σας, καθώς και την ταχυδρομική σας διεύθυνση για διαφημιστικούς σκοπούς, π.χ. για την ταχυδρομική αποστολή προσφορών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, και πληροφοριών για τα προϊόντα μας. Με τον τρόπο αυτό διαφυλάσσονται τα έννομα συμφέροντά μας που υπερτερούν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης συμφερόντων για τη διαφημιστική προσέλκυση των πελατών μας.

Οι διαφημίσεις αποστέλλονται στο πλαίσιο της επεξεργασίας για λογαριασμό μας από έναν πάροχο υπηρεσιών, στον οποίο κοινοποιούμε τα στοιχεία σας για τον σκοπό αυτό.
Μπορείτε να εκφράσετε την εναντίωσή σας στην αποθήκευση και τη χρήση των δεδομένων σας για τους εν λόγω σκοπούς ανά πάσα στιγμή μέσω μηνύματος στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται παρακάτω.

 

5. Cookies και ανάλυση επισκεψιμότητας
 

Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies σε διαφορετικές σελίδες για την ελκυστική διαμόρφωση του ιστότοπού μας και τη δυνατότητα χρήσης συγκεκριμένων λειτουργιών, για την εμφάνιση κατάλληλων προϊόντων ή για την αξιοποίηση της έρευνας αγοράς. Με τον τρόπο αυτό διαφυλάσσονται τα έννομα συμφέροντά μας που υπερτερούν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης συμφερόντων για μια βελτιστοποιημένη παρουσίαση των υπηρεσιών μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται αυτόματα στην τερματική σας συσκευή. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται μετά τη λήξη της συνεδρίας στο πρόγραμμα περιήγησης, δηλαδή μετά το κλείσιμο του εν λόγω προγράμματος (γνωστά και ως cookies συνεδρίας). Άλλα cookies παραμένουν στην τερματική συσκευή σας και μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας (μόνιμα cookies). Μπορείτε να μάθετε τη διάρκεια για την οποία τα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στη σύνοψη των ρυθμίσεων cookies του προγράμματος περιήγησής σας. Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιον τρόπο, ώστε να ενημερώνεστε για τη χρήση cookies, να αποφασίζετε μεμονωμένα υπέρ της αποδοχής των cookies ή να τα αποκλείετε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή και γενικά. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει διαφορετικές ρυθμίσεις για τη διαχείριση των cookies. Οι ρυθμίσεις αυτές περιγράφονται στο μενού Βοήθειας του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης, όπου εξηγείται ο τρόπος αλλαγής των ρυθμίσεων cookies σας. Θα βρείτε τις ρυθμίσεις στις εξής συνδέσεις για τα εκάστοτε προγράμματα περιήγησης:


Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/el-EL/windows-vista/Block-or-allow-cookies


Safari™: https://support.apple.com/el-gr


Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=el&hlrm=en&answer=95647


Firefox™: https://support.mozilla.org/el/kb/energopoihsh-apenergopoihsh-cookies-parakoloy8hsh-protimhsewn


Opera™: http://help.opera.com/Windows/8.51/el/cookies.html

Αν δεν αποδεχτείτε τη χρήση cookies, ενδέχεται η λειτουργικότητα του ιστότοπου μας να είναι περιορισμένη.

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της χρήσης του Google Analytics (βλ. παρακάτω) και το λεγόμενο DoubleClick cookie, το οποίο επιτρέπει την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησής σας κατά την επίσκεψη άλλων ιστότοπων. Με τον τρόπο αυτό διαφυλάσσονται τα έννομα συμφέροντά μας που υπερτερούν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης συμφερόντων για τη βέλτιστη προώθηση του ιστότοπού μας. Τα στοιχεία που δημιουργούνται αυτόματα από το cookie σχετικά με την επίσκεψη στον εν λόγω ιστότοπο διαβιβάζονται από την Google σε έναν διακομιστή στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί. Η διεύθυνση IP συντομεύεται μέσω της ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης IP για αυτόν τον ιστότοπο, πριν από τη διαβίβασή της εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμβεβλημένων κρατών της Συνθήκης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου. Κατ' εξαίρεση μόνο διαβιβάζεται από την Google η πλήρης διεύθυνση IP σε έναν διακομιστή στις Η.Π.Α. και συντομεύεται εκεί. Η διαβιβαζόμενη από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο της λειτουργίας του Google Analytics ανώνυμη διεύθυνση IP δεν τηρείται μαζί με άλλα δεδομένα από την Google.

Η Google αξιοποιεί τα στοιχεία αυτά, για να δημιουργήσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες στον ιστότοπο και να προσφέρει περαιτέρω υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου. Με τον τρόπο αυτό διαφυλάσσονται τα έννομα συμφέροντά μας που υπερτερούν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης συμφερόντων για τη βέλτιστη προώθηση του ιστότοπού μας. Επίσης η Google θα μεταβιβάζει σε τρίτους τις πληροφορίες αυτές, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται από τον νόμο ή εάν τρίτα μέρη επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα για λογαριασμό της Google.
Το DoubleClick της Google παρέχεται από την Google LLC. (www.google.gr).
Η Google LLC διατηρεί τη βασική έδρα της στις Η.Π.Α. και είναι πιστοποιημένη με την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-Η.Π.Α. Μπορείτε να δείτε εδώ το ενημερωμένο πιστοποιητικό. Βάσει της εν λόγω συμφωνίας μεταξύ των Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τελευταία έχει ορίσει ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων για εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί με την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το DoubleClick cookie μέσω αυτού του συνδέσμου. Επιπλέον, μπορείτε να ενημερωθείτε από το Digital Advertising Alliance για τη χρήση των cookies και να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για αυτά. Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιον τρόπο, ώστε να ενημερώνεστε για την εγκατάσταση cookies, να αποφασίζετε μεμονωμένα υπέρ της αποδοχής των cookies ή να τα αποκλείετε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή και γενικά. Αν δεν αποδεχτείτε τη χρήση cookies, ενδέχεται η λειτουργικότητα του ιστότοπου μας να είναι περιορισμένη.

 

Χρήση του Google (Universal) Analytics για την ανάλυση επισκεψιμότητας
Ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί για την ανάλυση της επισκεψιμότητας το Google (Universal) Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης επισκεψιμότητας της Google LLC (www.google.gr). Με τον τρόπο αυτό διαφυλάσσονται τα έννομα συμφέροντά μας που υπερτερούν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης συμφερόντων για μια βελτιστοποιημένη παρουσίαση των υπηρεσιών μας. Το Google (Universal) Analytics χρησιμοποιεί μεθόδους με τις οποίες είναι δυνατή η ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, όπως για παράδειγμα τα cookies. Τα στοιχεία που συλλέγονται αυτόματα από τα cookies σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς μεταφέρονται κατά κανόνα από την Google σε έναν διακομιστή στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί. Με την ενεργοποίηση της ανωνυμοποίησης IP για αυτόν τον ιστότοπο, συντομεύεται η διεύθυνση IP πριν από τη μεταφορά εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμβεβλημένων κρατών της Συνθήκης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου. Κατ' εξαίρεση μόνο διαβιβάζεται από την Google η πλήρης διεύθυνση IP σε έναν διακομιστή στις Η.Π.Α. και συντομεύεται εκεί. Η διαβιβαζόμενη από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο της λειτουργίας του Google Analytics ανώνυμη διεύθυνση IP δεν τηρείται κατά κανόνα μαζί με άλλα δεδομένα από την Google.

Η Google LLC διατηρεί τη βασική έδρα της στις Η.Π.Α. και είναι πιστοποιημένη με την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-Η.Π.Α. Μπορείτε να δείτε εδώ το ενημερωμένο πιστοποιητικό. Βάσει της εν λόγω συμφωνίας μεταξύ των Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τελευταία έχει ορίσει ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων για εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί με την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής.

Μπορείτε να εμποδίσετε την αποστολή των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και αφορούν τη χρήση του ιστότοπου από εσάς στην Google (συμπ. της διεύθυνσης IP σας), καθώς και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την Google, κάνοντας λήψη και εγκαθιστώντας το πρόσθετο για το πρόγραμμα περιήγησης που υπάρχει στην παρακάτω σύνδεση: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτήν τη σύνδεση, για να εμποδίσετε μελλοντικά την καταχώριση από το Google Analytics σε αυτόν τον ιστότοπο. Κατά τη διαδικασία αυτή, ένα cookie εξαίρεσης (opt-out) αποθηκεύεται στην τερματική συσκευή σας. Αν διαγράψετε τα cookies σας, πρέπει να πατήσετε εκ νέου στη σύνδεση.

 

6. Εγγραφή προϊόντος

 

Κατά την εγγραφή των προϊόντων devolo που αποκτήσατε στον ιστότοπο www.devolo.el/produktregistrierung (ή σε μια από τις εκδοχές χωρών): ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email, σειριακός/-οί αριθμός/-οί προϊόντος, ημερομηνία αγοράς.

Το αν θα δώσετε ή όχι τα στοιχεία σας εναπόκειται στην ελεύθερη κρίση σας. Χωρίς αυτά τα στοιχεία, σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε μόνο σε περιορισμένο βαθμό ή και καθόλου.

 

7. Διαγωνισμοί και παραγγελία eBook

 

Αν συμμετέχετε σε διαγωνισμό ή αποφασίσετε να παραγγείλετε ένα eBook ή μια λευκή βίβλο, θα προβούμε στη συλλογή των εξής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: όνομα (προσφώνηση, όνομα/ονόματα, επώνυμο), διεύθυνση email, εργασιακός ρόλος, εταιρεία και κλάδος, καθώς και διεύθυνση και χώρα). Μετά την εισαγωγή των δεδομένων θα λάβετε ένα μήνυμα email με έναν σύνδεσμο για το eBook της παραγγελίας σας.

 

8. Κατά την εγγραφή στον ιστότοπο www.mydevolo.de και. www.mydevolo.com

 

για τη διαχείριση συσκευών από τη σειρά προϊόντων Home Control και Live Cam της devolo: τη διεύθυνση email σας (devolo ID), τον κωδικό πρόσβασης, το όνομα (προσφώνηση, όνομα, επώνυμο), την ημερομηνία γέννησης, τη γλώσσα. Μετά την εισαγωγή δεδομένων θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης με ένα σύνδεσμο ενεργοποίησης. Για τις συμπληρωματικές λειτουργίες (π.χ. δεδομένα καιρού) μπορείτε να εισαγάγετε στο σημείο "Διευθύνσεις" τα στοιχεία της διεύθυνσής σας (ονομασία, οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη, χώρα) και την επιθυμητή ζώνη ώρας και στο σημείο "Αριθμός τηλεφώνου" τον αριθμό τηλεφώνου σας.

 

9. Κατά την εγγραφή στον ιστότοπο www.devolo-cc.de και devolo-cc.de (ή σε άλλη εκδοχή χώρας)

 

για τη διαχείριση των επαγγελματικών προϊόντων της devolo στο devolo connectivity center: διεύθυνση email, κωδικό πρόσβασης, ημερομηνία γέννησης και χώρα για τη δημιουργία του λογαριασμού χρήστη, καθώς και προαιρετικά την προσφώνηση, το ονοματεπώνυμο και τη γλώσσα. Όταν ο τόπος καταχωρίζεται ως υποχρεωτικό στοιχείο: ονομασία, εταιρεία, οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη, χώρα. Για την εγγραφή συσκευών: τον σειριακό αριθμό, τη διεύθυνση MAC. Σε ορισμένους τομείς προϊόντων, απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών, εκτός από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και η συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και ενδεχομένως η διαβίβαση σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες των δεδομένων χρήσης, καθώς και των δεδομένων από συνδεδεμένες υπηρεσίες τρίτων παρόχων.

 

10. Στοιχεία επικοινωνίας και δικαιώματά σας

 

Έχετε δικαίωμα να λάβετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που αποθηκεύονται από εμάς, καθώς και ενδεχομένως δικαίωμα διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας ή διαγραφής των εν λόγω δεδομένων.

Εάν έχετε ερωτήσεις για τη συλλογή, την επεξεργασία ή τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, εάν θέλετε να ζητήσετε πληροφορίες, τη διόρθωση, τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή δεδομένων, καθώς και την ανάκληση της συγκατάθεσης που έχετε παραχωρήσει ή εάν θέλετε να προβάλετε εναντίωση σε μια συγκεκριμένη χρήση των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στους υπεύθυνους της εταιρείας μας για την προστασία των δεδομένων


Andreas Passmann
Charlottenburger Allee 67
52068 Aachen, Γερμανία

datenschutz@devolo.de

Επιπλέον, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των δεδομένων.


Δικαίωμα εναντίωσης
Στον βαθμό που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως περιγράφεται παραπάνω, για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας που υπερτερούν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης συμφερόντων, μπορείτε να προβάλετε την εναντίωσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας με μελλοντική ισχύ. Εάν η επεξεργασία αποσκοπεί στο άμεσο μάρκετινγκ, μπορείτε να ασκήσετε το εν λόγω δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, όπως περιγράφεται παραπάνω. Εφόσον η επεξεργασία εξυπηρετεί άλλους σκοπούς, διατηρείτε δικαίωμα εναντίωσης μόνο αν υπάρχουν λόγοι που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Μετά την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσής σας, δεν θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τους εν λόγω σκοπούς, εκτός αν είμαστε σε θέση να αποδείξουμε ότι υπάρχουν υποχρεωτικοί λόγοι ασφαλείας για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή όταν η επεξεργασία εξυπηρετεί την προβολή αξιώσεων, την άσκηση ή την υπεράσπιση έννομων αξιώσεων.

Αυτό δεν ισχύει όταν η επεξεργασία εξυπηρετεί σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τον συγκεκριμένο σκοπό.*****

 

Προστασία ανηλίκων

Άτομα κάτω των 18 ετών δεν θα πρέπει να θέτουν στη διάθεσή μας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς την έγκριση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Δεν ζητούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από παιδιά και έφηβους. Δεν συλλέγουμε τέτοια δεδομένα εν γνώσει μας και δεν τα διαβιβάζουμε σε τρίτους.

 

Λοιπά

Η devolo GmbH σας ενημερώνει ρητά ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω Διαδικτύου (π.χ. μέσω email) παρουσιάζει κενά ασφαλείας και δεν είναι δυνατή η κατά 100 % προστασία έναντι πρόσβασης τρίτων σε αυτά.

Η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας του παρόχου υπηρεσιών, ειδικά οι αριθμοί τηλεφώνου/φαξ και η διεύθυνση email, για επαγγελματική χρήση χαρακτηρίζεται ρητά ως μη επιθυμητή, εκτός εάν η devolo GmbH έχει προηγουμένως συναινέσει σε αυτήν εγγράφως ή σε περίπτωση ήδη υφιστάμενης επαγγελματικής επαφής. Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω, η devolo GmbH επιφυλάσσεται των νόμιμων μέτρων.