Όροι χρήσης

Περιεχόμενο και διαθεσιμότητα αυτής της ιστοσελίδας.

Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου προετοιμάστηκαν με τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα και προσοχή. Η devolo ωστόσο δεν υπέχει καμία ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα και ενημέρωση του περιεχομένου που σας παρουσιάζεται. Τα άρθρα και κείμενα τρίτων αντικατοπτρίζουν και αποδίδουν τη γνώμη του εκάστοτε συγγραφέα αυτών.
Ο πάροχος θα καταβάλλει προσπάθεια παροχής της υπηρεσίας όσο το δυνατό περισσότερο χωρίς διακοπές. Ωστόσο παρά την επίδειξη κάθε επιμέλειας δεν είναι δυνατό να αποκλειστούν χρόνοι διακοπής παροχής της υπηρεσίας. Ο πάροχος επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης ή αναστολής της προσφερόμενης υπηρεσίας κατά οιονδήποτε χρόνο.

 

Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο και τα πνευματικά έργα που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων. Κάθε μη επιτρεπτή βάσει του γερμανικού δικαίου περί πνευματικών δικαιωμάτων χρήση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του εκάστοτε συγγραφέα ή κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αναφορικά με την παραγωγή αντιγράφων, συντακτική επεξεργασία, μετάφραση, αποθήκευση, επεξεργασία ή αναπαραγωγή του περιεχομένου σε τράπεζες δεδομένων ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και συστήματα. Το περιεχόμενο και οι συνεισφορές τρίτων ορίζονται ως τέτοια περίπτωση. Η μη επιτρεπτή παραγωγή αντιγράφων ή αναπαραγωγή μεμονωμένου περιεχομένου ή ολόκληρων σελίδων δεν επιτρέπεται και είναι τιμωρητέα.
Συνδέσεις προς τους ιστότοπους της devolo είναι οποτεδήποτε αποδεκτές και δεν απαιτείται καμία άδεια της devolo. Η παρουσίαση του παρόντος ιστότοπου σε frames τρίτων είναι επιτρεπτή μόνο κατόπιν άδειας.

 

Αποποίηση ευθύνης

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες τρίτων ("εξωτερικές συνδέσεις"). Αυτές οι ιστοσελίδες ανήκουν στη σφαίρα ευθύνης του εκάστοτε έχοντος την εκμετάλλευση αυτών. Ο πάροχος εξέτασε το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσεων κατά το χρόνο της πρώτης τοποθέτησής τους στον ιστότοπο για να εξακριβώσει εάν υπήρχαν παραβιάσεις του νόμου. Κατά εκείνο το χρονικό σημείο δεν διαπιστώθηκε κάτι τέτοιο. Η devolo δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο τον τρέχοντα και τον μελλοντικό σχεδιασμό καθώς και το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Ο διαρκής έλεγχος των εν λόγω εξωτερικών συνδέσεων δεν μπορεί να ζητείται εύλογα από την devolo άνευ συγκεκριμένων υποδείξεων παραβιάσεων του νόμου. Μόλις αποκτηθεί γνώση τέτοιων παραβιάσεων όμως, οι εν λόγω εξωτερικές συνδέσεις θα διαγράφονται χωρίς καθυστέρηση.

 

Νομική δεσμευτικότητα

Εάν ορισμένες διατάξεις της παρούσας σύμβασης κριθούν εν όλω ή εν μέρει ανίσχυρες ή μη εκτελεστές ή απωλέσουν σε μεταγενέστερο χρόνο τη νομική τους ισχύ, δεν επηρεάζεται εξ αυτού του λόγου η ισχύς των υπολοίπων διατάξεων. Η ανίσχυρη ή μη εκτελεστή διάταξη πρέπει να αντικατασταθεί από ισχυρή και εκτελεστή διάταξη της οποίας τα αποτελέσματα εγγίζουν κατά τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τους οικονομικούς στόχους στους οποίους αποσκοπούσαν τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογώντας την ανίσχυρη ή μη εκτελεστή διάταξη. Οι προκείμενες διατάξεις ισχύουν αναλόγως για την περίπτωση κατά την οποία εντοπίζεται συμβατικό κενό.